Algemene Beschouwingen 9 november 2017

 

2e Bestuursrapportage 2017    

Hier zien wij een voordeel van ruim € 2 miljoen waarvan  €1.641 miljoen incidenteel en € 487.000 structureel. Oorzaken:  gemeentefondsuitkering , de verkoop van eigendommen en de opbrengst bouwleges. De verkoop van de gronden van Rotbrink verloopt tot nu toe gelukkig voorspoedig. Kan het college aangeven wat we de komende tijd nog verder kunnen verwachten ten aanzien van deze verkoop?

Jeugdzorg regionaal blijft ons zorgen geven. Volgens de begroting nu een incidenteel voordeel van € 195.000,00 maar met de verwachting dat de kosten zullen stijgen.  Een te verwachten overschrijding is voor de VVD moeilijk te verteren. Wij verwachten hierover een raadsbrief.

 

Begroting 2018

 Bij het beoordelen van de begroting 2018 ontkwam de VVD fractie er niet aan af en toe terug te blikken op 2017. Niet alleen in financieel en maatschappelijk opzicht maar ook in bestuurlijk opzicht. Want ondanks alle reuring in de gemeente Ommen zijn we verder gegaan met het maken van plannen voor de gemeente. Er zijn woningen gerealiseerd op de Westflank, het Havengebied en de Vlierlanden. De huisvesting van het onderwijs is op diverse locaties verbeterd en uitgebreid. Het centrum is aantrekkelijker geworden. Maar we zijn er nog lang niet. We willen ingaan op de ingeslagen weg. Een stad is nooit af. Het is onze taak om Ommen verder te ontwikkelen. De begroting 2018 biedt de mogelijkheden om dit te doen.

Terecht stelt u dat de transitie in het sociaal domein de grootste opgave was de afgelopen periode. Er is veel en goed werk verricht. De VVD blijft aandringen op een goede en tijdige monitoring t.a.v. het soc. domein. Het afgelopen jaar zijn wij wel meegenomen  in de ontwikkelingen maar een goede monitoring is nog niet een feit. Hierdoor missen wij de grip. Kan het college ons aangeven hoe dit in 2018 vorm zal gaan geven?

U stelt dat BOH verder ontwikkeld dient te worden. En dat hiervoor extra budget nodig is. In uw informatie hierover in een onlangs gehouden sessie werd dit ook nog eens onderstreept.  De VVD fractie is blij met de onlangs ontvangen notitie over de financiële onderbouwing hierover.  We zijn ons bewust van de noodzaak tot verdere ontwikkeling maar moeten tevens als raad onze verantwoordelijkheid blijven inzien over de inzet van middelen.

In de onlangs vastgestelde economische visie en de kaderstellende notitie heeft de raad ervoor gekozen de financiële vertaling door te schuiven naar de begrotingsvergadering. De gevraagde onderbouwing hebben we onlangs ontvangen. Het is nu duidelijk dat de projecten zich gaan aandienen op basis van deze visie. Dat betekent dat wij op basis van vertrouwen dit proces in gang gaan zetten. Wel verwachten wij na een jaar een duidelijk overzicht van de projecten en de daarvoor geïnvesteerde middelen. En kan het project van Natuurlijk Ommen ook opgenomen worden in deze economische visie? Kunt u toezeggen dat de middelen die niet ingezet worden, weer terugvallen naar de algemene middelen?

Het Hondenbeleidsplan is onlangs vastgesteld in de raad.  De VVD is kritisch over het fenomeen hondenbelasting. Een belasting uit de middeleeuwen bedoeld om de overlast van vooral zwerfhonden te beperken en om de verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan. De hondenkar als transportmiddel;  een middel dus om transportbelasting te heffen. De VVD laat de hondenbelasting graag achter zich. Een algehele afschaffing in een keer zal echter tot een onverantwoord begrotingstekort leiden op dit moment. We stellen daarom voor de hondenbelasting in de volgende raadsperiode gefaseerd af te bouwen; bij voorkeur te beginnen in het buitengebied.

De openbare verlichting ervaren velen als een groot goed. Goed zien en goed gezien worden geeft een gerust gevoel. Graag vragen wij uw aandacht voor een goede openbare verlichting met name in de buitengebieden. De sociale veiligheid is een zeer belangrijk item. Wij verzoeken dan ook voor de Kadernota hierover nadere informatie voor de invulling hiervan te geven.

Nu uit berichten naar voren is gekomen dat de invoering van de Omgevingswet vanwege de benodigde complexe juridische aanpassingen later dan gepland ingevoerd zal worden verwacht de VVD fractie dat dit ook financiële gevolgen zal hebben voor begrotingen. Het nu in deze begroting hiervoor begrote bedrag van € 40.000,00 kan dan ook o.i. in een ander perspectief komen te staan. Is het college het hiermee eens en kan het college dan ook aangeven wat de financiële (positieve) gevolgen zijn?

Bij de behandeling van de Kadernota 2016 en het Meerjaren Belastingplan 2015-2020  is besloten de Onroerend Zaak Belasting te verhogen met 5% per jaar naast de gebruikelijke inflatiecorrectie gedurende de jaren 2016 t/m 2019. Deze verhoging is ingezet om het huidige voorzieningen niveau op peil te houden en om ruimte te houden voor  het maken van afwegingen en het opvangen van nieuwe tegenvallers. Een verhoging van € 10,00 euro per jaar  voor eigenaren van woningen (gem WOZ waarde van € 200.000,00) en van  €35,00 per jaar voor eigenaren/gebruikers van niet woningen (gem WOZ waarde van € 300.000 )  Nu de geraamde algemene reserve per 31.12.2017 goed zal uitpakken (€ 6.684.000,00 ) zou het te overwegen zijn om iets van dit positief resultaat terug te laten vloeien naar de burger. Echter, uit de som van de risico’s volgt dat dit totaal € 3,5 miljoen bedraagt. Wanneer we dit in mindering brengen op de € 6,7 miljoen resteert er € 3,2 miljoen. Naar onze mening moet dit ook minimaal beschikbaar zijn.

De verkeersvisie is onlangs in de raad vastgesteld. Nu komt het aan op de uitvoering. We verwachten hierin voortvarendheid en duidelijkheid naar vooral de bewoners van de woningen in de Julianastraat en de Schurinkstraat.  Fijn dat wij hierover volgende week in de commissie vergadering praten.

De leningen portefeuille laat voor 2018 en voor  2019 een aantal nieuwe leningen zien. Kan het college aangeven waar deze nieuwe leningen voor bedoeld zijn?

 

Wat misten we in deze begroting?

Een bericht vanuit Zwolle over de essentaksterfte verontrust ons. Is dit ook in Ommen aan de orde. En geldt dit ook voor de kastanje sterfte. En wat zijn de financiële gevolgen hiervan dan?

Wat we ook misten zijn o.a. de ontwikkelingen t.a.v. asbestverwijdering. Heeft dit financiële gevolgen voor de gem. Ommen?

We zijn benieuwd naar de stand van zaken over de ontwikkeling van het Kindplein – West. Kunt u een nadere toelichting geven?

En hoe staat het met de ontwikkeling van Kindplein - Oost? 

Financiële ontwikkelingen van de te bouwen sporthal. Mogen we verwachten dat het hele plan, incl. parkeervoorzieningen en grondontwikkelingen binnen het geraamde budget vallen?

Ten aanzien van de verkoop van de kavels op de Boerenerven zijn er zorgen over de grondprijzen. Om e.e.a. vlot te trekken zou de VVD fractie er een voorstander van zijn de verkoop onder te brengen bij marktpartijen die dit tegen een marktconforme prijs kunnen afzetten.

Ommen gaat verder. Straks met een nieuwe kroonbenoemde burgemeester.

De VVD dankt iedereen die heeft meegewerkt om Ommen te laten zijn zoals het hoort te zijn: De parel aan de Vecht.

 

Rinie Schunselaar-Henning

Fractie voorzitter VVD Ommen