Voorlichtingsavond herinrichting Prinses Julianastraat - Schurinkstraat

De avond werd goed bezocht, er waren meer dan 60 belangstellenden. Onder deze belangstellenden Egbert Veldhuis en Richard Smits. De eerstgenoemde heeft hier een klein verslag van gemaakt.

© VVD

Er werd met behulp van een powerpointpresentatie een beeld gegeven van de doelstellingen en hoe deze straten veiliger ingericht zouden kunnen worden. Ook werden diverse dia's gepresenteerd van de huidige situatie en hoe dit eruit zou kunnen gaan zien.

 

Er werd tijdens deze presentatie vanuit de zaal al diverse opmerkingen en vragen gesteld, de voorzitter gaf mee dat deze in de nog op te richten werkgroep gesteld kunnen worden. Deze vragen en opmerkingen werden vooral door senioren gesteld.

 

Vervolgens zijn alle belangstellenden in groepjes opgesplitst, alles door elkaar dus niet ondernemers, bewoners en direct belanghebbenden in een groep maar alles door elkaar.

 Ik zat in een groep met name veel ouderen, die een beetje koudwatervrees hadden om een gesprek te voeren.

 

Uiteindelijk kwam de discussie goed op gang en werden de negatieven en positieven van de straten apart genoteerd.

 

Wat mij het meest uitsprong was dat er op enkele plaatsen dubbele zebrapaden zich bevinden en dat deze eigenlijk herverdeeld moeten worden over het hele plan. 1x nabij de oversteek bij streekmuseuem, had met de herinrichting kruising Vechtkade in een keer meegenomen kunnen worden.

De andere nabij de Lidl, een soort plateau welke zeer vloeiend gelegd moet worden in verband met rammelende aanhangers. Verder dient het plateau een veilige oversteek te realiseren voor de bewoners die willen oversteken naar de Lidl en bewoners die de container aan de overzijde van de weg willen zetten en weer ophalen als deze geledigd is, men voelt zich niet veilig om dit in de huidige situatie te doen.

 Daarnaast de Schurinkstraat op dezelfde breedte inrichten als de Julianastraat om snelheidmaniakken te weren.

 

Al met al had mijn groep een behoorlijk aantal punten als wenselijk.

 

Na deze sessie werd de boel geevalueerd, jammer dat toen een groot aantal mensen de zaal verliet zodat ze niet de nadere info meegekregen hebben.

 

Vanuit mijn groep werd de vraag gesteld welk budget men ter beschikking had, deze persoon kwam uit deze wereld vandaar dat hij de vraag stelde. Er werd een bedrag genoemd van € 490.000,00 De persoon kwam tot de conclusie dat men eigenlijk niet veel wilde, gezien het bedrag wat er ter beschikking gesteld wordt, zeker omdat nu al bekend is dat er ook nog grote problemen zijn met de riolering in deze straten.


Aldus Egbert Veldhuis