Bijdrage Kadernota VVD Ommen

27 juni werd tijdens de raadsvergadering de Kadernota 2020-2022 besproken. In de voorbereiding hierop hebben we als fractie de nodige vragen geformuleerd en deze zijn tijdens de raadsvergadering gesteld. Hieronder treft u de volledige tekst aan van onze bijdrage.

Kadernota 2020 Algemene beschouwingen

Voorzitter vandaag behandelen wij de kadernota 2020.

Complimenten voor de leesbaarheid en de beknoptheid van deze nota. En bedankt voor de beantwoording van de vele vragen. Net als ons verkiezingsprogramma geeft deze kadernota alle ruimte om verder gaan 


De fractie van de VVD heeft nog een aantal opmerkingen.

 

Financiën 

De begroting zal weer veel van ons vragen later dit jaar. We moeten afwegen waar we de gemeenschappelijke middelen aan uit willen geven en er zijn nog veel onzekere posten. 

De afgelopen maanden zijn we meegenomen in de reset van planning en control cyclus. In de kadernota zijn een aantal uitgangspunten opgenomen. Hier stond echter niet benoemd dat er zero based begroot gaat worden. We zijn als VVD hier groot voorstander van. Dit zal zeker tot nieuwe inzichten leiden. Wel bestaat de kans dat er andere kengetallen uit naar voren komen.
Als blijkt dat er grote afwijkingen geconstateerd worden tussen huidige en de nieuwe uitgangspunten, op basis van welke cijfers wordt dan de begroting gebaseerd?

Omgevingskwaliteit,

Ommen heeft een toenemende behoefte aan een gevarieerd woningaanbod. Door de hoge extra kosten van het gasloos bouwen staat er een rem op de bouw. Vooral starters haken af. U wijst in uw reactie naar de wet VET. Er mag afgeweken worden bij zwaarwegend algemeen belang. Daar gaat de gemeente zelf over. Een van de punten is immers onhaalbaarheid door hoge kosten. Wat ons betreft zijn de kosten voor starters zeker te hoog! Als wij in ons toekomstige duurzaamheidsplan ook het gebruik van waterstof mee willen nemen, is het noodzakelijk dat er nu nog steeds gasleidingen worden aangelegd. Bent u bereid ook deze innovatie bij de afweging voor al dan niet gasloos bouwen te betrekken?

U raamt €50.000,= voor asbestsanering, met de bijdrage van provincie en het rijk is er €400.000,= beschikbaar. Recentelijke is de wet op asbestverbod in de 1e Kamer verworpen.
Naast de reservering voor het asbest wordt er een ervencoach ingezet. Dat vinden wij een prima initiatief. Ook bij de taken van de ervencoach hoort het asbest vraagstuk. Wij verwachten dat er nog steeds vooruitstrevende ondernemers zijn die asbest willen verwijderen ook al is het niet meer verplicht en stellen voor dit bedrag daarvoor beschikbaar te houden.

Wonen: U schetst een te kort aan kavels. Meerdere kleinschalige initiatieven kunnen daar een oplossing voor zijn. Woningcontingent mag wat ons betreft een verboden woord wordenWat belangrijk is, is het aantonen van de behoefte. Ook in de kleine kernen blijft er een behoefte aan woningbouw. Wat ons betreft moet daar het uitgangspunt zijn, dat er een goede generatieopbouw is. Rood voor rood initiatievenzijn niet altijd succesvol. Wij vragen het college een meer innovatieve aanpak bij de verouderde rood voor rood regeling. 

Laadpalen; In 2030 moeten alle nieuwe auto’s elektrisch zijn. Een hele opgave. Wat ook een hele opgave is zijn de openbare laadpalen. Wij weten dat het college er mee bezig is, maar vragen u nadrukkelijk hier vaart achter te zetten en ook oplaadpalen in de kernen te realiseren. 

Ook wij hebben zorgen over de verkeersveiligheid op de Zwolseweg. De bijdrage van de inspreker was meer dan duidelijk. Daarom dienen wij een motie hierover in.

Wij willen graag een “Pontje over de Vecht”. Eerder 1 van de projecten van de provincie in het 10 torenplan. Wij willen een duidelijker beeld hebben over eerdere reserveringen voor projecten langs de Vecht en duidelijkheid over de exploitatie.

Tot onze spijt rept u met geen woord over kleine kernen beleid in de kadernota. Deze hechte gemeenschappen vormen een groot deel van de totale bevolking. Door veel vrijwilligers wordt  er  keihard gewerkt aan de leefbaarheid. Er wordt veel georganiseerd en middels dorpsplannen een toekomst perspectief geschetst. De bijdrage die de kernen krijgen zijn meer dan welkom voor de vele activiteiten. Wij vragen het college dan ook om bij de begroting voldoende middelen beschikbaar te stellen voor de actualisering van die dorpsplannen

Samenleving en Welzijn

Een van de beleidsvoornemens in het kader van samenleving en welzijn is het lidmaatschap aan JOGG, hiermee wordt beoogd dat de jongeren door middel van ondersteuning door professionals en ambassadeurs zich fitter gaan voelen. Hiervoor wordt incidenteel € 10.000 begroot voor de duur van 3 jaarWij verwachten dat u ons op de hoogte houdt van de effecten.

De VVD is niet tevreden met uw antwoord over het vrijwilligers steunpunt! U geeft aan dat  “op dit moment de lopende zaken worden afgehandeld “Ons bereiken geluiden dat het voor de burgers die actief zijn binnen vrijwilligersorganisaties niet altijd duidelijk is wie nu hun nieuwe contact persoon is! Als het er wel  een naam bekend is van een vervanger,  is deze nog niet geheel en al ingewerkt en heeft nog andere taken af te ronden. Heel veel organisaties in Ommen draaien op vrijwilligers! Wij achten het enorm belangrijk dat er spoedig duidelijkheid komt over het voortbestaan van het vrijwilligers steunpunt

Welvaart en Economie

In de paragraaf Human Capital agenda wordt gesproken over de aantrekkende economie en de nieuwe dynamiek die hierdoor ontstaat op de arbeidsmarkt. Het invullen van de ontstane vacatures wordt steeds moeilijker en zeker bij vacatures met lager opleidingsniveau worden deze steeds meer vervuld door arbeidsmigranten. Als de bedrijven deze niet kunnen inzetten, zal de verdere positieve ontwikkeling van economie geremd worden. We hebben deze groep nodig, echter hebben zij ook behoefte aan woonruimte gedurende de periode waarin ze in de regio werkzaam zijn. Op dit moment zijn hiervoor moeilijk verhuurbare objecten het meest gebruikte middel. Denk aan verouderde bungalowparken en niet benutbare utiliteitsbouw. We hebben kortgeleden hier ervaring mee op kunnen doen met de mogelijkheid van tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten in het Laarhuus. Al eerder hebben we als VVD tijdens een raadsvergadering de behoefte aangegeven voor een visie voor het huisvesten van arbeidsmigranten binnen onze gemeente. Wij zien mogelijkheden voor verspreid liggend tijdelijke wooneenheden. Wij verwachten nog dit jaar een visie.

 

Bedrijfsvoering.

In de beleidsvoornemens van de bedrijfsvoering spreekt u over forse investeringen in het gemeentehuis om deze aan de verplichte duurzaamheid niveau te kunnen laten voldoen. Is er al een inschatting te maken met welk bedrag we rekening dienen te houden en wordt er ook gekeken in hoeverre deze investeringen rendabel zijn ten opzichte van nieuwbouw? Met het huidige ambtenarenapparaat is het huidige gebouw aan de grote kant.

 

Voorzitter tot zover onze bijdrage op een aantal hoofdzaken.

 

Fractie van de VVD

Ilona Lagas
Richard Smits
Robbin Hutten
Egbert Veldhuis