Bijdrage algemene beschouwingen 2019

Op 27 juni jongstleden is de kadernota besproken. in deze lijn hebben we donderdag 7 november de gemeentebegroting behandeld.

© VVD Ommen

Tijdens de begrotingsbehandeling waren we als VVD degene die de spits mochten afbijten, voordeel hiervan is dat je als 1ste jouw algemene beschouwingen kunt presenteren. De volledige bijdrage is te vinden in de bijlage.

We hebben 1 motie zelf ingediend, echter na overleg met zowel de raad als het college hebben we besloten deze aan te houden. het onderwerp betrof de Woonwerklocatie plan Westflank. de tekst van deze motie is ook terug te vinden in de bijlage.

Daarnaast hebben we de nodige amendementen en motie mede ingediend, uiteindelijk zijn alle motie's en amendementen die zijn ingediend aangenomen, de nodige zelfs raadsbreed.

Amendementen:

-    bermversteviging buitengebied, € 250.000 extra voor extra graskeien, unaniem

-    ledverlichting sportvelden, € 38.000 voor OZC en TCO beschikbaar, unaniem

-    mobiele toiletunit Bostheater, 12 voor en 4 tegen

-    verhoging mantelzorgwaardering, verhoogd naar € 50, raadsbreed


Moties:

-    Ommen vitaal en gezond, diverse maatregelen, raadsbreed

-    Beleid t.b.v. signalering & voorkoming laaggeletterdheid, overgenomen door college

-    Preventie laaggeletterdheid, inzet taalhuizen, overgenomen door college

-    Oversteek Varsen - Hessenweg-West, overleg opdrachtgever en uitvoerder mogelijke ondertunneling, overgenomen door college

-    Nieuwe fiets- en wandelpaden, onderzoek naar uitbreiding, 12 voor, 4 tegen

-    Verbreding fietspad Vilsteren, tussen kern Vilsteren en stuw, 12 voor en 4 tegen

-    Toegankelijke binnenstad en gemeentehuis voor iedereen, raadsbreed

-    Aantrekkelijke binnenstad, stappenplan leegstand centrum, overgenomen door college 

-    Onderzoek mogelijkheden energiebesparing bij verlichting sportvelden, raadsbreed


We hebben als VVD op al deze moties en amendementen positief gestemd. Een mooi signaal vanuit de raad dat er zeker breed gedacht wordt over deze begroting.

Wel een lange zit met een goed resultaat.


Ilona en Richard, namens de fractie