Bijdrage algemene beschouwingen 2021

De raadsvergadering van 11 november jongstleden was gewijd aan de begroting van de gemeente Ommen. Richard Smits gaf namens de VVD Ommen zijn blik op de algemene beschouwing.

Voorzitter vandaag behandelen wij de begroting 2022, MJP 2021 en de 2e berap 2020.

Inmiddels vordert het 2e jaar waarin we geconfronteerd worden met de Corona-pandemie, de cijfers lopen weer op en op dit moment is nog niet in te schatten of de huidige maatregelen het gewenste ombuigeffect zullen hebben. Door de maatregelen van de afgelopen 2 jaar, hebben vele sectoren het zwaar gehad, juist nu we langzaam allemaal uit het dal leken te klimmen, de zorg lucht begon te krijgen, lopen de cijfers dermate op, dat het kabinet geen andere keuze had om iedereen beperkingen op te leggen. Iedereen ondervindt hier hinder van.

De pandemie heeft ook invloed op ons ambtelijk apparaat, veel thuiswerk waardoor het ‘wij’-gevoel minder is geworden. Terwijl dit juist als regiegemeente de onderlinge samenwerking van generalisten en specialisten het succes bepaalt. Vandaar dat wij als VVD-Ommen ons zorgen maken over het functioneren hiervan. Het onderzoek van Radboud Universiteit en de reacties vanuit Samen Doen Team, bevestigen deze zorg. Het rapport spreekt over een mogelijk passend model, waar continuïteit als knelpunt is benoemd. Daarnaast hebben we de ambitie om kweekvijver te zijn van ambtenaren. Gezien het verloop binnen Samen Doen Team, lijkt het ons van belang om de juiste generalisten en specialisten voor langere tijd aan ons te binden. Hier is het doorontwikkelen van de teams van grote importantie. Hiervoor hebben we als raad een behoorlijk budget beschikbaar gesteld en is het dan onbegrijpelijk dat hiervan niets ingezet is en het volle bedrag wordt doorgeschoven naar volgend jaar, in de vorm van budgetoverheveling.

Wat gaan we doen om de ambtenaren voor langere tijd aan onze gemeente te binden?

Als we naar de totale begroting kijken, zijn we positief gesteld. Voldoende reserves, realistische begroting voor meerdere jaren. Voldoende weerstandsvermogen en ga zo maar door. De Portefeuillehouder heeft goed werk geleverd, al komen een hoop plussen voort uit incidentele meevallers. Uit de laatste publicaties verwachten we ook een positieve bijdrage vanuit herverdeling gemeentefonds. Dit budget kan goed ingezet worden voor de vele doelen die we als gemeente gesteld hebben voor komend jaar. Mogelijk door meer inzet van externen, kunnen we op bepaalde vlakken extra vaart zetten. De totale begroting met de doelen zijn zeer ambitieus voor het betrekkelijk kleine ambtelijk apparaat.

Woningbouw is een hot item, dit is niet anders in Ommen. Daar is voldoende aandacht voor en hebben we nog voldoende ruimte om verder te ontwikkelen. Dit is anders op gebied van bedrijfsterreinen. Inmiddels loopt de verkoop van kavels beter dan verwacht, vooral de kavels tot 1.000 m2. Deze worden vooral gebruikt voor startende ondernemers, de vraag naar dit soort kavels is groter dan het aanbod. Vreemd dat in de visie juist gesproken wordt dat bedrijfsterrein bedoeld is voor ondernemers uit Ommen en deze door gebrek op den duur gedwongen worden hun heil elders te zoeken.

Heeft de portefeuillehouder de bereidheid om nieuwe bedrijfsterreinen alsnog op de agenda te krijgen voor de verstedelijkingsstrategie of in de reguliere gesprekken met de provincie?

Ondanks dat de afgelopen tijd veel nieuwe huizen zijn gerealiseerd, is de verwachting dat de opbrengsten van OZB achterblijven op begroting. We vinden dit een bijzondere conclusie, de onderbouwing vinden we matig.

Verder vinden we het van belang dat de doorstroming in de woningmarkt kan plaatsvinden, deze zou gestimuleerd kunnen worden door bestemmingsplannen bij te stellen, denkend aan ombouw winkelpanden naar woonmogelijkheden in het centrum. Zo ook de arbeidsmigranten die bepaalde parken volledig bezetten, met overlast tot gevolg. Inmiddels weten we dat de Nederlandse economie niet meer kan floreren zonder deze groep, maar passende huisvesting wordt niet geboden. De organisaties gaan ten koste van woongenot van buren, op allerlei plekken zoeken naar slaapgelegenheden. Als dit goed georganiseerd wordt, zullen de inwoners zich gehoord voelen en stijgt het veiligheidsgevoel in de gemeente.

Met welke reden is hieraan nooit aandacht besteed?

Afval en zeker de kosten hiervan heeft de VVD-Ommen altijd scherp op het netvlies. De afgelopen jaren hebben we het overschot deels teruggegeven aan de inwoners. Hierdoor zijn de gemeentelijke lasten per huishouden minder hard gestegen dan de omliggende gemeentes.

Komend jaar zien we wederom een overschot ontstaan, is de portefeuillehouder bereid om dit overschot wederom terug te laten vloeien naar de betalers?

De opgestelde transformatieagenda is tot stand gekomen door middel van goed toegepaste participatie. Helaas laat de uitwerking hiervan op zich wachten. Komend jaar zullen we hier volop moeten inzetten om de samenleving zoals we die nu kennen, in de been te kunnen houden. Verder zien we vele doelstellingen voor het komend jaar op de agenda staan, er is ruim voldoende budget om deze uit te rollen. Kwestie van doen! Als VVD-Ommen zijn we groot voorstander van preventie. Ondanks dat dit door meerdere betrokken partners is aangegeven en bij de verbonden partijen wordt herkend, worden er helaas maar weinig middelen voor beschikbaar gesteld.

Burgerzaken is het gezicht van de gemeente voor de inwoners. Via deze weg komt de inwoner/ondernemer met vragen over mogelijkheden. In de gesprekken met rekenkamercommissie is gebleken dat er weinig klachten zijn geregistreerd. Dat klinkt goed, maar op de achtergrond krijgen wij een duidelijk ander beeld. Er zijn veel inwoners die klagen over de procesgangen en bereikbaarheid. Echter zijn deze niet als klacht geregistreerd. Op het moment dat ik een paspoort ontvangen heb, krijg ik automatisch een link naar een klanttevredenheidsonderzoek.

Is het mogelijk om dit structureel in te zetten bij alle processen die binnen de gemeente worden ingezet?  

Sportbestuurders zijn blij met de bereidheid van de gemeente om volop in te zetten op toekomstbestendige sportverenigingen. Eenzelfde opmerking heb ik gemist bij andere soorten verenigingen en cultuur. Terwijl deze toch een prominente plaats hebben binnen onze gemeente.

Hebben we dit verkeerd geïnterpreteerd?

De agrarische sector is belangrijk voor de lokale economie, de vele familiebedrijven zorgen voor ons voedsel en zijn bepalend voor het landschap binnen onze gemeente. De sector heeft het zwaar te verduren onder de zgn. stikstofcrisis en is een voorloper op het gebied van verduurzamen. Er wordt veel gevraagd van de sector op het gebied van klimaat, milieu, dierenwelzijn, volksgezondheid en voedselveiligheid. Dit breng grote kosten met zich mee en de sector loopt op haar tandvlees. Veel boerengezinnen hebben moeite om het hoofd boven water te houden maar de passie voor het boeren houdt hen op de been.

Of het nou grondgebonden landbouw, biologisch of intensieve veehouderij betreft, VVD Ommen vindt dat voor hen allemaal een plek moet zijn om hun bedrijf voort te zetten. U geeft aan dat een verdere groei van niet grondgebonden intensieve veehouderij niet ambieert en daar kan VVD Ommen zich niet in vinden. Ondernemers die met hart en ziel, top producerende bedrijven runnen die mijlenver vooruitlopen op het gebied van dierenwelzijn en milieu krijgen van ons de ruimte om door te ontwikkelen en als daar groei bij hoort dan is dat wat ons betreft geen probleem.

 

Energieopwekking is momenteel een hot item, zeker nu de gasprijzen de pan uitrijzen. Als Gemeente Ommen hebben we een ambitieus bot uitgebracht, waar wij ons, als VVD Ommen, niet in kunnen vinden. Er wordt gestuurd op uitbreiding windmolenparken en zon op land. Deze twee thema’s zijn voor ons onacceptabel. Dit heeft grote impact op ons landschap, daar waar juist veel toeristen voor naar Ommen komen.

Gasloos bouwen zijn we ook faliekant op tegen, hiermee sluiten we een deel van onze inwoners af voor mogelijke alternatieven, zonder hen op hoge kosten te jagen.

Erfmolens en ‘zon op dak’ zijn prima alternatieven, daarnaast sterker inzetten op besparing. Onderzoek toont aan dat het huidige aandeel van 35% realistisch kan stijgen naar 50%, met als grote voordeel: dat wat je bespaart hoef je niet terug te verdienen.

Zijn er concrete plannen om het verduurzamen van de huidige woningen in Ommen te subsidiëren?

Om de toekomstmogelijkheden voor het tanken van elektrische auto’s binnen onze gemeente te verruimen dienen we een motie in voor de uitbreiding van het aantal laadpalen te onderzoeken.

Veiligheid hebben we als Gemeente en als VVD Ommen hoog in het vaandel, vandaar dat we een motie vreemd indienen voor het verkeersknelpunt Zwarteweg Beerze eerder tot uitvoering te brengen.

 

Voorzitter, tot zover in 1ste termijn


Fractie van de VVD


Richard Smits
Robbin Hutten
Egbert Veldhuis