Stikstof: een bestuurlijk gecreëerd probleem

De uitlatingen van minister Van der Wal zijn de VVD Ommen een doorn in het oog. VVD Ommen distantieert zich dan ook in het geheel van deze uitspraken van deze VVD Minister. Het zou volgens de Minister slecht gesteld staan met de natuur en we zouden deze hebben verwaarloosd. Boeren krijgen de zwarte piet toegespeeld en zouden de uitstoot drastisch moeten verminderen. Het zoveelste voorbeeld van een minister die uitblinkt in onwetendheid en geen blijk geeft van oplossend vermogen voor de echte problemen.


Bestuurlijk gecreëerd probleem

Het echte probleem is namelijk dat er te veel Natura2000 ‘’postzegel’' gebieden zijn aangewezen waarin men allerlei ‘’kwetsbare’’ natuur wil behouden of zelfs wil laten aangroeien. In Overijssel maar liefst 24 van die postzegels (en in NL meer dan 160). Bij veel van die gebieden kun je haast niet volhouden dat het om echte natuurgebieden gaat. De natuur heeft hierdoor een totaal onevenwichtig belang gekregen in ruimtelijke afwegingen waar het feitelijk maar één van de belangen is. Daarmee houden de bestuurders dit land op een gigantische wijze economisch gegijzeld. Oftewel de stikstofproblematiek is voor het grootste deel een bestuurlijk gecreëerd probleem waardoor nu woningbouwprojecten, wegverbredingen en uitbreidingsplannen van (boeren)bedrijven stilliggen. Willen we in dit dichtbevolkte land vooruit dan moeten we ook kritisch naar de natuur kijken. Daarnaast zijn de maatstaven hier strenger dan voor gebieden vlak over de grens.


Sanering van Natura2000 gebieden en Deltaplan natuur

Het huidige beleid is pure symptoombestrijding en is een walgelijke en onterechte manier van boeren bashen en grijpt in het geheel niet terug op de oorzaak van het probleem. Dit is funest voor de (economische) ontwikkeling van Nederland. Verder zal de eenzijdige focus op het beperken van de uitstoot door boeren de doodsteek zijn voor de Nederlandse rol in de voedselketen en kan op termijn zelfs tot voedseltekorten in binnen- en buitenland leiden. Temeer Nederland de hoogste productiviteit kent in de agrarische sector en dus met het beschikbare ruimtebeslag de meeste opbrengst genereert. Voor de toekomst is het daarom absoluut noodzakelijk dat er een grootschalige sanering komt van het aantal Natura2000 gebieden. Daar ligt namelijk het echte kernprobleem. Een oplossing is om te komen tot minder, maar grotere natuurgebieden. Een soort Deltaplan die in de toekomst een robuuste natuur oplevert. In grotere gebieden kan de instandhouding ook beter worden geborgd en kunnen dier- en plantensoorten zich makkelijker verplaatsen. Om die plekken kun je een schil creëren waar natuurboeren actief zijn. Verder weg kan dan plaats blijven voor intensieve landbouw. Verder moeten we in Nederland ook durven kiezen om af en toe te zeggen dat er voor een bepaalde soorten natuurtypen gewoonweg geen plek meer is, zeker als die typen ook in andere Europese landen voorkomen.


De heer Rabbinge - emeritus hoogleraar duurzame ontwikkeling en lid van de stikstofcommissie van de heer Remkes - heeft in dit kader al eens gepleit voor een Agrarische Hoofdstructuur. Een discussie die prima past in het huidige tijdsgewricht van mogelijke voedseltekorten. Boeren die zich concentreren op de vruchtbare gronden waardoor er minder land nodig is om voedsel te produceren. Intensieve landbouw zou dan bijvoorbeeld van Zeeland, West-Brabant en de Flevopolders naar de veenkoloniën en Noord-Oost Groningen moeten lopen. Er zijn dan minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen nodig. Goed voor de portemonnee en het milieu. De minder goede gronden kunnen dan benut worden voor recreatie, cultuurhistorie, woningbouw en natuurontwikkeling.


De Natura2000 gebieden beschermen in feite ook alleen maar een cultuurlandschap: Het Nederlandse landschap zoals dat rond 1900 door mensen is vormgegeven. Heidegebieden zijn ontstaan doordat boeren grond nodig hadden om schapen te weiden. De natuur die we in NL beschermen is dus niet onze ongerepte oernatuur. In die zin is het ook nonsens om op een dergelijk grote schaal ‘’beschermingswallen’’ via Natura2000 op te zetten op de natuur en daarmee de ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland compleet op slot te zetten. 


Kortom

VVD Ommen is dan ook van mening dat de koers van de VVD drastisch om moet. De problemen moeten bij de kiem worden aangepakt en er moet een evenwichtig ruimtelijk en natuurbeleid worden ontwikkeld. Het huidige beleid leidt tot niets. Het is onevenredige eenzijdige bescherming van ‘’postzegelgebiedjes’’ ten koste van andere ruimtelijke ontwikkelingen. Het is pure verspilling van miljarden aan belastinggeld. Het is verder vernietigend voor onze prachtige agro-sector die feitelijk ook al de grootste bijdrage levert aan vermindering van stikstof. Jaar in jaar uit zien wij die sector verder innoveren. Een sector die ook in deze tijden van potentiele voedselschaarste juist van groot belang is voor borging van de voedselketen.  


De huidige gebiedsgerichte benaderingen van de provincies zullen dan met name ook doekjes voor het bloeden blijven om stikstofeffecten te dempen. Een beleid van pappen en nathouden die de problematiek ook niet zal oplossen zonder daar weer nieuwe problemen voor in de plaats te zetten. Het is tijd voor echte ingrepen in de onderliggende problematiek: sanering Natura2000 gebieden om te komen naar een nieuw evenwicht in het ruimtelijk beleid waar de natuur ook een plek heeft, maar waar deze niet onevenredig schade toebrengt aan andere belangen.


Fractie VVD Ommen,