Algemene beschouwingen 2023

Bijdrage Algemene beschouwingen VVD Ommen door fractievoorzitter Richard Smits

Voorzitter,

vandaag behandelen wij de begroting 2023, MJP 2023, College  Uitvoeringsprogramma en de 2e berap 2022. 


Tot nu toe is 2022 een zeer bewogen jaar, begin van het jaar had iedereen nog volop te  maken met Corona, vervolgens viel Rusland Oekraïne binnen en hierdoor rezen de  brandstofprijzen de pan uit. Daarnaast heeft het stikstofprobleem ons in de greep. Deze  zaken zorgen voor een enorme impact op alle inwoners en ook ondernemers.  Onzekerheid over de toekomst neemt hand over hand toe, kunnen we alles nog wel  betalen, hebben we straks nog een baan, kunnen onze kinderen nog een woning vinden,  waar kunnen we alle vluchtelingen en asielzoekers huisvesten? 

Langzaamaan beginnen voor een aantal zaken oplossingen vorm te krijgen, terwijl de  lastige vraagstukken ons voor de nodige dilemma’s plaatst. 

De gasprijzen dalen enigszins, er zijn compensatiemaatregelen ten aanzien van energie  voor particuliere gebruikers, ook voor grootafnemers zijn enkele compensaties geregeld,  alleen voor de tussengroep helaas nog niet. Denk hierbij aan de bakker op de hoek,  patatzaken, slagers en zuivelmarkten. Ook de overige ondernemers letten nauwkeurig  op het energieverbruik.  

Ondanks de compensatie loopt de koopkracht nog steeds hard achteruit, vooral door de  stijging van veel kosten. Veel inwoners hebben zorgen over hun financiële situatie en  een groep kon de eindjes al moeilijk aan elkaar knopen. Laten we met zijn allen  zorgdragen dat we deze groep niet uit het oog verliezen en kijken hoe we ze kunnen  ondersteunen, in welke vorm dan ook. 

Het is dan prettig om te zien dat we als gemeente de afgelopen jaren voldoende  reserves hebben opgebouwd, merendeel gerealiseerd door incidentele opbrengsten. De  komende periode hebben we ruimte om tegenvallers op te vangen. Het is realistisch dat  we deze de komende jaren zullen moeten aanspreken. De energiekosten zijn wel hoger  ingezet, maar niemand kan ons garanderen dat dit voldoende is. Het sociale domein  heeft behoefte aan extra middelen en de vraag is of het huidige budget toereikend is. 

De structurele exploitatieruimte blijft achter, waardoor we weinig ruimte hebben om extra  beleid te financieren. Als we dit toch willen uitvoeren, zullen we dit vanuit andere  budgetten moeten financieren. 

Graag horen wij van de portefeuillehouder of hij het eens is met onze stellingname en  ziet hij andere mogelijkheden om in de nabije toekomst deze exploitatieruimte te  vergroten? 

Als VVD maken we ons al jaren hard om de extra inkomsten van afvalstoffenheffing  terug te laten vloeien naar de inwoners. 2 jaar geleden heeft de wethouder de  toezegging gedaan om een deel van het overschot te gebruiken om deze heffing per  huishouden te verlagen voor de komende jaren. Dit bedrag is ongeveer € 30 per  huishouden in 2023. We zien verder dat deze ‘pot’ verder afneemt in de komende jaren. 

Ommen heeft een aandeel in ROVA, onze afvalverwerker. Het jaarlijks dividend wordt  toegevoegd aan de algemene reserve. We zijn als VVD van mening dat deze uitkering  ook terug zou moeten vloeien naar de inwoners.  

Wat is de mening van de overige fracties in deze?


De begroting voor 2023 is een voortzetting van de afgelopen 2 jaar, hierdoor hebben we  hier weinig op aan te merken. Wel zijn we van mening dat deze rooskleurig is  voorgesteld. In de 1e berap 2022 was er sprake van een incidenteel tekort van 3,5  miljoen in 2022, bij de 2e berap voor een groot deel tenietgedaan door incidentele bate  van algemene uitkering. In de begroting 2023 is er, zonder de CUP, slechts sprake van  circa 0,5 miljoen 

Kan de portefeuillehouder aangeven waarom het incidentele deel in 2023 zo weinig is  ten opzichte van 2022? 

In het CUP zijn veel onderzoeken gepland, zelfs zoveel dat mijn collega het CUP heeft  omgevormd tot College onderzoeksprogramma. De middelen voor de uitvoering van de  uitkomsten van deze onderzoeken zijn niet meegenomen in de meerjarenbegroting. Er  

zal voor al deze uitvoeringen middelen gezocht moeten worden. Structurele zaken  kunnen we moeilijk opvangen, voor incidentele zaken zouden we eventueel aanspraak  kunnen maken op onze reserves. Al deze zaken zullen via begrotingswijzigingen moeten  worden verwerkt. 

Kan de portefeuillehouder onze stelling in deze bevestigen? 

In het CUP wordt gesproken over uitbreiding van 3,5 FTE voor ambtelijke inzet inzake  P&C cyclus. Liever zien we als VVD dat we deze formatieruimte inzetten in de uitvoering  in plaats van controle. Bij het schrijven van onze bijdrage was er nog geen nadere  toelichting op deze vraag vanuit portefeuillehouder. 

We zijn benieuwd hoe andere partijen kijken naar dit voorstel? 

Bouwen blijft volop in de aandacht, de behoefte is vele malen groter dan het aanbod.  Door de stikstofproblematiek en de laatste uitspraak van de Raad van State komt dit nog  meer in de verdrukking. We vragen ons dan ook af welke mogelijkheden wij als Ommen  de komende jaren daadwerkelijk geboden krijgen. Dit zal van invloed zijn op woningbouw  in de kernen via CPO. Er is in 4e kwartaal 2023 een onderbouwing woningbouwplannen  gepland, voor de kernen. Gezien de duur van ontwikkeling, behoefte en behoud van  leefbaarheid van de kernen is het wenselijk om dit onderzoek naar voren te halen. 


In hoeverre is dit realistisch? 

Over het MJP Grondexploitatie was de accountant positief. Dat is na jaren een blok aan  het been geweest te zijn, een positief signaal. Toch zit er ook een keerzijde aan. De vrije  ruimte op de Rotbrink is minimaal, de Strangen wordt wel gerevitaliseerd maar is niet  voor alle potentiële zoekenden een geschikte locatie. Op dit moment is er geen ander  gebied als zodanig aangemerkt als mogelijke nieuwe locatie voor de toekomst. 


Zijn er concrete plannen om te onderzoeken of er locaties zijn die hiervoor in aanmerking  komen? 


Sinds enige tijd vangen wij, met enige regelmaat, in Ommen asielzoekers op. Op dit  moment een groep van 40 personen in het gemeentehuis en 48 minderjarigen in een  hotel in de nabijheid van het station. Dit alles in de vorm van acute noodopvang. Als  Ommen nemen we hier het voortouw in en bieden we ruim voldoende plekken aan naar  rato van ons inwonersaantal. Draagvlak in deze is van essentieel belang, de dwangwet 

die waarschijnlijk op korte termijn wordt aangenomen zal voor ons in mindere mate  gelden. Zoals van het weekend tijdens een bijeenkomst helder naar voren gebracht  werd, is het onwenselijk om deze groep continue van opvangplek te laten wisselen.  Daarnaast zijn er diverse voorstellen gedaan hoe we deze groep zouden kunnen  

opvangen. 

Is de portefeuillehouder met ons eens dat we naar rato van het aantal inwoners ten  opzichte van het inwonersaantal van Nederland, een plek dienen aan te bieden aan  asielzoekers? 

De afgelopen maanden is er een adviesbureau in samenspraak met enkele stakeholders  voor het centrum, aan het studeren over mogelijke oplossingen voor het plaatsen van de  knip in de Vechtkade en de Julianastraat. Hiervoor zien we een bedrag van € 12.000  structureel in het CUP naar voren komen. Zover wij begrepen hebben is er nog geen  duidelijkheid over de vorm en uitvoering. Tijdens de behandeling van het voorstel  hebben wij als VVD duidelijk aangegeven dat de afsluiting van de Vechtkade en  Julianastraat pas gerealiseerd kan worden als de alternatieve routes op niveau zijn  gebracht en de veiligheid voor het andere verkeer voldoende geborgd is. Als we kijken  naar de planning van de onderzoeken van ontsluiting Ommen zuid, realisatie extra  fietstunnel bij bouwmarkt en realisatie tunnel bij Kindplein Oost, voorzien wij een infarct  op de ‘rondweg’. 

Heeft de portefeuillehouder middelen beschikbaar om dit infarct op korte termijn op te  lossen, als dit zich daadwerkelijk voordoet? 

Er wordt gesproken over de inzet van een welzijnscoach, helaas is hier verder weinig  invulling aan gegeven. We gaan ervan uit dat bij de aanstelling van een dergelijk  coach een heldere rol en doel geformuleerd wordt. Van belang is dat er regelmatig  overleg met eerste lijn zorgverleners: huisartsen, GGZ, praktijkondersteuners, thuiszorg  en zelfs apotheken plaats vindt. Verder wordt er ingezet op vroegsignalering bij  armoedebestrijding, zeker in de huidige tijd een hele welkome ondersteuning.  Inwoners die zich altijd prima hebben kunnen redden, hebben nooit ondersteuning  nodig gehad en zullen de wegen niet kennen. 

Kan de portefeuillehouder aangeven hoe de informatievoorziening wordt gerealiseerd  in de richting van deze groep inwoners? 

Komend jaar bestaat Ommen 775 jaar, hiervoor is er inmiddels een stichting in het leven  geroepen die de coördinatie van activiteiten op zich neemt. Ondanks dat we al geruime  tijd weten dat we komend jaar jubileren, is hier geen bedrag voor opgenomen in de  begroting. Van de stichting hebben we begrepen dat zij gevraagd zijn een begroting op  te stellen, waarna budget vrijgemaakt zou worden. Gezien de rol van de stichting is het  lastig om dit budget vooraf op te stellen, zeker omdat zij nog in een inventarisatiefase  zitten en hiervoor contact zoeken met verenigingen binnen Ommen. 

Is de portefeuillehouder bereid om hiervoor een maximale bijdrage van symbolisch €  77.500 beschikbaar te stellen? 

Helaas kunnen we in CUP weinig terugvinden over Cultuur en erfgoed, dit ondanks dat  we niet zo lang geleden hiervoor een nieuwe nota hebben aangenomen. Om al deze  zaken te realiseren en betaalbaar te houden, hebben we een grote groep vrijwilligers  nodig. Er is inmiddels een cultuurcoördinator aangewezen. In de tussentijd is het 

vrijwilligerssteunpunt overgedragen aan WIJZ. Zij hebben een beperkt aantal uur  hiervoor vrijgemaakt, gemiddeld 4 uur per week. Gezien de grote hoeveelheid  vrijwilligers in zowel cultuur, erfgoed als overige verenigingen. Vragen wij ons af of dit  voldoende is. 

Als blijkt dat de capaciteit van WIJZ te beperkt is, is de portefeuillehouder bereid om  hiervoor meer middelen beschikbaar te stellen? 

Sporten is een goed middel om te ontspannen, te socialiseren en de algemene conditie  te verbeteren. Inmiddels heeft er een onderzoek plaatsgevonden door een bureau, die  als nulmeting gebruikt zal worden voor een uitvoeringsplan ten aanzien van  sporthuisvesting en -voorzieningen. Vanuit diverse verenigingen hebben we vernomen  dat er helder geformuleerde wensen zijn, niet alleen in uitbreiding capaciteit maar ook in  sportaanbieding in de breedte. 

In hoeverre is de portefeuillehouder bereid om te investeren in breedtesport? 

We wensen het college veel wijsheid toe en als VVD-Ommen zullen we de onderzoeken  en uitwerking van de plannen, nauw volgen. 

Voorzitter, tot zover in 1ste termijn 

Fractie van de VVD 

Richard Smits 

Egbert Veldhuis 


Erik Terpstra